Verkoopvoorwaarden

Bedrijfsidentiteit:

Paul Doutrepont & Cie SA, rue du Brou, 53, 4800 Verviers
BTW: BE 0444.941.770

Algemeen

De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden regelen uitsluitend de contractuele relaties tussen elke gebruiker van de site www.or-argent.be (hierna 'gebruiker' genoemd) en de handelaar SA Paul Doutrepont & Cie (hierna 'gebruiker' genoemd) als 'de SA').

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. De SA kan af en toe worden verplicht om sommige bepalingen van haar algemene voorwaarden te wijzigen. Het is daarom noodzakelijk dat ze worden herlezen vóór elk bezoek aan de site www.or-argent.be (hierna "SITE" genoemd).

Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze online worden geplaatst en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten contracten. Elke aankoop op de SITE wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling.

Wij zijn van mening dat u door uw bestelling te valideren, zonder voorbehoud akkoord gaat met onze algemene verkoopvoorwaarden na deze te hebben gelezen. Door de site te bezoeken, stemt u ermee in zich te houden aan de algemene voorwaarden.

Prijs

De op de SITE vermelde verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen maar exclusief leveringskosten. Eventuele leveringskosten worden aan de gebruiker aangegeven en worden aan hem gefactureerd op het einde van de bestelling naast de prijs van de geselecteerde producten. De te betalen prijs is in euro en wordt systematisch duidelijk aangegeven vóór de bevestiging van de bestelling. De prijs heeft alleen betrekking op de schriftelijke beschrijving van het product. De bijgevoegde foto is puur decoratief en kan artikelen bevatten die niet bij de getoonde prijs zijn inbegrepen. SA behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, inclusief leveringskosten, maar verbindt zich ertoe de geldende prijzen toe te passen die u op de SITE zijn meegedeeld.

Aanbieding

Alle aanbiedingen staan ​​alleen open voor klanten die in landen van de Europese Unie wonen. De artikelen zijn bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Ondanks dat de SITE zo nauwkeurig mogelijk is samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet is bijgewerkt.

Als je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringswijzen, raden we je aan om vooraf contact op te nemen met de klantendienst via shop@or-argent.be. Wat de juistheid, actualisering en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, is de SA slechts gebonden door een middelenovereenkomst.

De SA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor type- of materiële fouten. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door SA worden gewijzigd of ingetrokken. SA heeft het recht (zonder rechtvaardiging) bestellingen te weigeren en leveringen te delen.

Online aankoop

De klant heeft de mogelijkheid om bepaalde artikelen uit het Or & Argent assortiment online te kopen. De verkoop is definitief wanneer de klant een bevestigingsmail ontvangt van shop@or-argent.be. De artikelen worden zo snel mogelijk op het afleveradres afgeleverd.

Overdracht van eigendom

De geleverde artikelen blijven, tot het moment van volledige betaling door de klant, het exclusieve eigendom van SA. Het risico van verlies of beschadiging berust bij de klant vanaf het moment van levering. De klant stemt ermee in om, indien de situatie zich voordoet, derden te begeleiden naar de eigendomsoverdracht van de SA, bijvoorbeeld aan degenen die zich de gedeeltelijk onbetaalde artikelen toe-eigenen.

Betaling in termijnen met Alma

Gespreide/uitgestelde betaling is mogelijk via onze partner Alma. Betalingsbeveiliging wordt geboden door Alma en haar dienstverleners. Alle betalingen worden beveiligd door 3D Secure. Alleen aankopen tussen € 50 en € 2000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.

Door gespreid te betalen met Alma betaalt de Klant geen kosten.

Alma is een beheerder van betalingen op afstand en geeft een elektronisch certificaat af dat zal dienen als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Elke beëindiging van de algemene voorwaarden die de verkoper en de klant binden, brengt de beëindiging van de algemene voorwaarden tussen Alma en de klant met zich mee.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten die eigen zijn aan SA, is de klant in geval van niet-betaling of vertraging vanaf de vervaldatum verplicht om een ​​intrest van 2% per jaar te betalen op het onbetaalde bedrag. Bovendien moet de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair bedrag betalen van 10% van het onbetaalde bedrag. SA behoudt zich tevens het recht voor om niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. In geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van deze verplichtingen, is de SA verplicht om de gebruiker de goederen en de transportkosten terug te betalen.

Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of ander leveringsdefect, moet onmiddellijk, op straffe van verval van recht, worden meegedeeld aan de klantendienst op volgend adres: shop@or-argent.be.

Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor de consument) Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumentenproducten heeft de consument wettelijke rechten. Alle artikelen vallen onder de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop of levering van het artikel door de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten intact. Algemene Garantie Om een ​​beroep te doen op de garantie, moet de klant een betalingsbewijs voorleggen op de SITE. Voor artikelen die online zijn aangekocht en geleverd op het door de klant opgegeven adres, dient de klant eerst contact op te nemen met de klantendienst shop@or-argent.be, waarna de klant het artikel op eigen kosten terugbezorgt aan de SA of kan neerleggen in een winkel in het netwerk onder het OR & ARGENT-teken.

De reparatie van het artikel geeft geen recht op vergoeding. Elk defect moet worden genoteerd en per e-mail worden gemeld op het volgende adres: shop@or-argent.be. De garantie (commercieel en/of wettelijk) is nooit van toepassing op misvormingen die ontstaan ​​ten gevolge van ongeval, nalatigheid, val, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik voor verkeerde doeleinden, verandering of aanpassing van het artikel, slecht onderhoud of als gevolg van normale slijtage .

Herroepingsrecht

De voorwaarden van dit artikel zijn enkel van toepassing op klanten die als consument artikelen online hebben gekocht: DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT OM SA TE MELDEN DAT HIJ/ZIJ DE AANKOOP HERROEP, ZONDER STRAFFEN EN ZONDER OPGAVE VAN REDEN, BINNEN 15 DAGEN NADAT DE CONSUMENT HET GOED FYSIEK IN BEZIT HEEFT GENOMEN.

De gebruiker moet het formulier gebruiken dat toegankelijk is in zijn klantengedeelte (vereist een login en wachtwoord) en het product/de producten selecteren waarvan hij de aankoop wenst te annuleren. Hij zal de voortgang van zijn terugkeer kunnen volgen in zijn klantenzone (vereist een login en een wachtwoord).

Klanten die hun herroepingsrecht willen uitoefenen, moeten binnen 15 kalenderdagen na de mededeling van hun beslissing om de overeenkomst te herroepen, de artikelen op eigen kosten naar het volgende adres sturen: S.A.Paul Doutrepont – Or & Argent Rue du Brou, 53 4800 Verviers België Alleen artikelen in goede staat en zonder zichtbare schade kunnen worden geretourneerd.

Wordt in geen geval geaccepteerd als retour:

  • Vuile, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Op maat gemaakte artikelen

Or & Argent artikelen die online zijn gekocht, worden niet terugbetaald in winkels of andere distributiekanalen.

Geldigheid bereiken - Geen vrijstelling

Als een definitie van de voorwaarden onwettig, ongeldig of nietig wordt verklaard, zal in geen geval de geldigheid, wettigheid en toepassing van de andere voorwaarden op dat moment in twijfel worden getrokken. Het nalaten op enig moment door SA om rechten onder een van deze voorwaarden te doen gelden, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van de andere voorwaarden en heeft geen invloed op haar rechten.

De klantenservice van de site

De klantenservice van SA is bereikbaar via e-mail op shop@or-argent.be of per post op het volgende adres: Rue du Brou, 53, 4800 Verviers, België.

Bezorgkosten en tijd

Bestellingen worden per post, koerier of juwelier bezorgd. De bezorgkosten worden duidelijk aangegeven bij het selecteren van de bezorgmethode en tijdens het afrekenen.

Voor bestellingen die bij een juwelier moeten worden afgehaald, is de beschikbaarheidsperiode 1 tot 5 werkdagen in alle juweliers behalve juwelier Bergen waar deze leveringsmethode niet beschikbaar is.

Cadeaubonnen

Een online cadeaubon is alleen geldig voor aankopen op de SITE. Voor een in-store cadeaubon is deze alleen geldig in onze winkels. Een cadeaubon blijft tot 12 maanden na uitgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van deze cheque overschrijdt, wordt het meerdere door de klant betaald volgens de gebruikelijke betalingsvoorwaarden.

Het kan niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere betaalmethode, zelfs niet gedeeltelijk. Het wordt niet vervangen als het verloren gaat. De online gekochte cadeaubon kan worden afgedrukt of doorgestuurd naar een andere persoon.

Voorwaarden wijzigen

De voorwaarden zijn een aanvulling op andere voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, evenals op de verkoopvoorwaarden van de SA. In geval van tegenstrijdigheid hebben de betreffende voorwaarden voorrang. SA heeft het recht om deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn afdwingbaar vanaf het moment dat ze online zijn geplaatst en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten contracten.

Bewijs

De klant stemt ermee in dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs mogen worden gebruikt.

Rechtshandhaving - bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de voorwaarden van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en de Rome I-regelgeving inzake internationale koop en goederen.

De algemene voorwaarden van SA zijn niet van toepassing op aankopen via andere distributiekanalen, maar enkel via WWW.OR-ARGENT.BE.